Δομή

Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου και συντονίστρια του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι η Ευαγγελία Κρασαδάκη (απόφαση Συγκλήτου, αρ. 582/27.01.2022). Το Κέντρο εντάσσεται διοικητικά στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, εποπτεύεται από τον εκάστοτε Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και διαθέτει Κανονισμό Λειτουργίας, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ 1829, τ. Β' 14.4.2022 και στο ΦΕΚ 5064, τ. Β' 11.8.2023. Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης εντάχθηκε στις 11.05.2022 στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», με τίτλο «Γραφεία Υποστήριξης της Διδασκαλίας και Μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση» που συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Ακαδημαϊκή Επιτροπή

Η Συντονίστρια και το Κέντρο υποστηρίζονται από εννεαμελή «Ακαδημαϊκή Επιτροπή Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης Πολυτεχνείου Κρήτης». Η Επιτροπή ορίζεται από τη Σύγκλητο, έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου Αντιπρύτανη, αποτελείται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ, ένα από κάθε Σχολή, ένα (1) μέλος ΕΕΠ, ένα (1) μέλος ΕΔΙΠ, ένα (1) μέλος ΕΤΕΠ και τον/την Προϊστάμενο/η της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Ιδρύματος. Η Επιτροπή έχει τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης. Ειδικότερα, τα μέλη που απαρτίζουν την «Ακαδημαϊκή Επιτροπή» είναι: 

Ίδρυση

Ο τομέας της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες διαρκώς και η λειτουργία κέντρων υποστήριξης του διδακτικού έργου αποτελεί μια σχεδόν πάγια πρακτική πολλών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διεθνώς. Στο πλαίσιο της παραπάνω προβληματικής και κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4009/2011 και του νέου ν. 4857/2022, όπως ορίζεται στο άρθρο 129 σε συνδυασμό με την εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 424, παράγραφος 2, ως δομή υποστήριξης της διδασκαλίας και της μάθησης στο Πολυτεχνείο Κρήτης ορίζεται το «Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης»  και για την αγγλική γλώσσα Teaching and Learning Support Center (T.L.S. Center) (ΦΕΚ 1829, τ. Β’,  14.4.2022 και ΦΕΚ 5064, τ. Β’, 11.08.2023), που παρέχει, σε όποιον ενδιαφέρεται, στήριξη για την αναβάθμιση του διδακτικού έργου και ενημέρωση για τις σύγχρονες τάσεις της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής.