Συνέργειες

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με κοινό στόχο την ανάπτυξη της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής.

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης συνεργάζεται με όλες τις μονάδες του Ιδρύματος που εμπλέκονται στην παροχή, υποστήριξη ή/και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου (π.χ. Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.), Κοσμήτορες Σχολών, συλλογικά όργανα, κ.ά.), βάσει του ΦΕΚ ίδρυσής του (ΦΕΚ 1829, τ. B΄, 14.04.2022 και ΦΕΚ 5064, τ. Β’, 11.08.2023).

Για την επίτευξη των στόχων του το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης συνεργάζεται με αντίστοιχα Κέντρα στο εσωτερικό και το εξωτερικό. Από τον Απρίλιο του 2021 το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει υπογράψει και θέσει σε εφαρμογή Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληψης για τη διδασκαλία και τη μάθηση με τη δράση Training of Τhe Trainers (ToTT) του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός δικτύου που θα μοιράζεται τεχνογνωσία και καλές πρακτικές. Μέσα από τη συνεργασία αυτή προσδοκάται η ενθάρρυνση και η ενδυνάμωση της επιστημονικής δραστηριότητας με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς και των παρεμβάσεων στη διδακτική πρακτική.