Ο τομέας της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες διαρκώς και η λειτουργία Κέντρων Υποστήριξης του διδακτικού έργου αποτελεί μια σχεδόν πάγια πρακτική πολλών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης διεθνώς. Αρχικά, το Γραφείο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης εντάχθηκε στις 11-05-2022 στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5162393, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ), ΕΔΒΜ 182. Με την Απόφαση της Συγκλήτου αρ. 611/15-12-2022 μετονομάστηκε σε Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129 του Ν. 4957/2022.

To Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει ως σκοπό την ολοκληρωμένη υποστήριξη του διδακτικού έργου του ακαδημαϊκού προσωπικού του Ιδρύματος και την προαγωγή της συνολικής μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών. Το Κέντρο έχει ως στόχο την προώθηση της Πανεπιστημιακής Παιδαγωγικής μέσω δράσεων που στοχεύουν στη δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης, καινοτομίας και συνεχούς βελτίωσης του διδακτικού έργου, υποστηρίζοντας τους διδάσκοντες στο:

  • να ανταλλάσσουν και να δημιουργούν καλές πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας
  • να καταγράφουν τις ανάγκες τους και να αναστοχάζονται
  • να αναπτύσσουν σύγχρονες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές δράσεις, με την παιδαγωγική αξιοποίηση και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Ανοιχτά Μαθήματα ΚΕΔΙΜΑ


Δράσεις

Στις Δράσεις του Κέντρου Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης περιλαμβάνονται:

  • Η διεξαγωγή έρευνας αναγκών επιμόρφωσης των διδασκόντων/διδασκουσών στο Ίδρυμα.
  • Η οργάνωση επιστημονικών δράσεων, όπως Ημερίδες και workshops.
  • Η ανάπτυξη καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού που σχετίζεται με τη διδασκαλία και τη μάθηση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του φοιτητικού πληθυσμού και ιδιαίτερα των Μηχανικών.
  • Η δημιουργία αποθετηρίου συγκέντρωσης και αναδιανομής υποστηρικτικού εκπαιδευτικού και ερευνητικού υλικού.
  • Η διοργάνωση συναντήσεων των μελών του διδακτικού προσωπικού του Ιδρύματος, για την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με εκπαιδευτικές πρακτικές ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου.

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης του Πολυτεχνείου Κρήτης επιδιώκει την ενημέρωση και επιμόρφωση των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Ιδρύματος σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης με κάθε πρόσφορο τρόπο, είτε διαδικτυακά (ημερίδες), είτε δια ζώσης (workshops), είτε κειμενικά (ιστοσελίδα), είτε μέσω ασύγχρονης επιμόρφωσης (E-Class).

5500

Συνολικές Επισκέψεις

100

Αρχεία Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

9

Ενημερωτικές και Επιμορφωτικές Δράσεις

3

Μαθήματα