Ασύγχρονο Υλικό Μελέτης

Το Κέντρο Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης, με γνώμονα τα αποτελέσματα της έρευνας αναγκών επιμόρφωσης, που διεξήχθη κατά τους θερινούς μήνες του ακαδημαϊκού έτους 2021-22, προχώρησε στη σχεδίαση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης στον «Σχεδιασμό Μαθήματος και στα Στυλ Μάθησης και Διδασκαλίας σε Σχολές Μηχανικών». Ειδικότερα, ανέπτυξε καινοτόμο Εκπαιδευτικό Υλικό, σε ψηφιακή μορφή, τύπου MOOC στο E-Class του Πολυτεχνείου Κρήτης, αξιοποιώντας τη μέθοδο της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.

Το Επιμορφωτικό Υλικό χωρίζεται σε ενότητες, είναι οργανωμένο σε 4 εβδομάδες μελέτης και συνοδεύεται από βίντεο, κείμενα, συνδέσμους, συζήτηση και ασκήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται

Η εισαγωγική επιμορφωτική ενότητα απευθύνεται στο τακτικό και έκτακτο ακαδημαϊκό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης, δηλαδή στα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, Συμβασιούχους διδάσκοντες μαθήματος και Συμβασιούχους διδάσκοντες εργαστηρίου, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας που συμμετέχει στο εκπαιδευτικό έργο.

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Όσοι/ες επιμορφούμενοι/ες ολοκληρώσουν τη μελέτη του υλικού - και επιθυμούν – μπορούν να συμμετέχουν στην τελική διαδικασία Πιστοποίησης και να λάβουν, μέσω του E-Class, Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στον «Σχεδιασμό Μαθήματος και στα Στυλ Μάθησης και Διδασκαλίας σε Σχολές Μηχανικών».

4 Εβδομάδες

Διάρκεια

Μάιος 2023

Έναρξη

15 Ιουλ. 2023

Λήξη

user-tag

100% Αυτορυθμιζόμενη Μάθηση

Ο εκπαιδευόμενος ελέγχει την πρόοδό του.

Περιγραφή

Σκοπός του Επιμορφωτικού Υλικού είναι η μελέτη βασικών ζητημάτων που αφορούν στον Σχεδιασμό μαθήματος - Course Design (ή επανασχεδιασμό) ενός πανεπιστημιακού μαθήματος. Ο/Η διδάσκων/ουσα, εκτός της γνώσης του αντικειμένου του μαθήματος, καλείται να ανταποκριθεί σε μια σειρά κυρίως πρακτικών ζητημάτων. Το υλικό μελέτης επικεντρώνεται γύρω από το μάθημα και τον/την εκάστοτε διδάσκοντα/ουσα. Σε σχολές μηχανικών ένα μάθημα μπορεί να περιλαμβάνει ποικίλους συνδυασμούς: θεωρητικό μέρος ή θεωρητικό & εργαστηριακό μέρος ή θεωρητικό & φροντιστηριακό μέρος ή θεωρητικό & εργαστηριακό & φροντιστηριακό μέρος κ.ά. Επομένως, ο/η επιμορφούμενος/η μπορεί να είναι εμπλεκόμενος/η σε όλα τα παραπάνω ή σε ένα τμήμα του μαθήματος. Για αυτό τον/την προτρέπουμε να μελετήσει το παρόν υλικό, ... αναστοχαζόμενος/η την προσωπική του/της συνεισφορά και ευθύνη σε ένα μάθημα.

Το υλικό μελέτης διαρθρώνεται σε 4 Ενότητες, που αντιστοιχούν σε 4 εβδομάδες μελέτης. Ειδικότερα, ο σχεδιασμός (ή επανασχεδιασμός) του πανεπιστημιακού μαθήματος αποτελεί το υλικό της 1ης έως 3ης εβδομάδας μελέτης, ενώ τα στυλ μάθησης και διδασκαλίας (learning and teaching styles) σε σχολές μηχανικών το υλικό της 4ης.

Στο τέλος της 1ης και 3ης εβδομάδας μελέτης ο/η διδάσκων/ουσα καλείται να απαντήσει σε μία σύντομη Άσκηση, ώστε να αποκτήσει πρόσβαση στο υλικό της επόμενης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της μελέτης του/της και η δυνατότητα συμμετοχής στην Πιστοποίηση δίνεται αφού απαντήσει στην Άσκηση της 4ης εβδομάδας.

Τι θα μάθεις

Βασικά ζητήματα που αφορούν στον Σχεδιασμό μαθήματος - Course Design (ή επανασχεδιασμό ενός πανεπιστημιακού μαθήματος).

Το μοντέλο της Εποικοδομητικής Ευθυγράμμισης (Constructive Alignment) του Biggs (2003) που χρησιμοποιείται ευρύτατα στον σχεδιασμό μαθήματος.

Μαθησιακούς στόχους και μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση αφενός με την ευθυγράμμισή τους με τη διδασκαλία και αξιολόγηση των φοιτητών/τριών και αφετέρου με τη διατύπωσή τους.

Στυλ μάθησης και διδασκαλίας (learning and teaching styles) για σχολές μηχανικών.

Περιεχόμενο Επιμορφωτικού Υλικού

4 Κεφάλαια    20 Ενότητες

1η Εβδομάδα Μελέτης - Εισαγωγικά στοιχεία για τον σχεδιασμό μαθήματος.7 Ενότητες

1.1 Εισαγωγικά.

1.2 Οι συντελεστές μαθημάτων.

1.3 Σημαντικοί παράγοντες για την οργάνωση ενός μαθήματος.

1.4 Σχεδιασμός μαθήματος – Βήματα.

1.5 Πρακτικά ζητήματα για τον Σχεδιασμό μαθήματος.

1.6 Ο Επανασχεδιασμός μαθήματος: Μια ειδική περίπτωση.

1.7 Θεωρητικά ζητήματα για τα Συστατικά μαθήματος.

Άσκηση για βασικά ζητήματα Σχεδιασμού μαθήματος.

Προϋπόθεση για να αποκτήσει ο/η επιμορφούμενος/η πρόσβαση στο υλικό της 2ης & 3ης εβδομάδας είναι να απαντήσει σε μία σύντομη άσκηση.

2η Εβδομάδα Μελέτης - Εποικοδομητική Ευθυγράμμιση.1 Ενότητα

2.1 Η Εποικοδομητική Ευθυγράμμιση (Constructive Alignment).

3η Εβδομάδα Μελέτης - Μαθησιακοί Στόχοι και Μαθησιακά Αποτελέσματα.4 Ενότητες

3.1 Εισαγωγικά στοιχεία για τους στόχους του μαθήματος.

3.2 Γραφική αναπαράσταση μαθησιακών στόχων.

3.3 Διατύπωση μαθησιακών αποτελεσμάτων - Η ταξινομία του Bloom.

3.4 Πλατφόρμα Πολυτεχνείου Κρήτης για συμπλήρωση Περιγράμματος μαθήματος.

Βιβλιογραφία 1ης έως 3ης εβδομάδας μελέτης.

Συζήτηση για Σχεδιασμό μαθήματος.

Άσκηση για Μαθησιακούς Στόχους - Μαθησιακά Αποτελέσματα.

Προϋπόθεση για να αποκτήσει ο/η επιμορφούμενος/η πρόσβαση στο υλικό της 4ης εβδομάδας είναι να συμπληρώσει μία άσκηση με ερωτήσεις κλειστού τύπου.

4η Εβδομάδα Μελέτης - Στυλ Μάθησης και Διδασκαλίας (learning and teaching styles) σε Σχολές Μηχανικών8 Ενότητες

4.1 Εισαγωγικά στοιχεία για τα στυλ μάθησης & διδασκαλίας.

4.2 Τα στυλ μάθησης σε σχολές μηχανικών.

4.3 Χαρακτηριστικά Οπτικών - Λεκτικών φοιτητών.

4.4 Χαρακτηριστικά Αισθητηριακών - Διαισθητικών φοιτητών/τριών.

4.5 Χαρακτηριστικά Ενεργητικών - Στοχαστικών φοιτητών.

4.6 Χαρακτηριστικά Ακολουθιακών - Ολιστικών φοιτητών.

4.7 Στυλ και Τεχνικές διδασκαλίας – Tips.

4.8 Τεχνικές διδασκαλίας για όλα τα στυλ μάθησης σε σχολές μηχανικών – Συμπεράσματα.

Συμπληρωματικό Υλικό μελέτης για στυλ μάθησης και διδασκαλίας σε σχολές μηχανικών.

Βιβλιογραφία για στυλ μάθησης και διδασκαλίας σε σχολές μηχανικών.

Άσκηση για στυλ μάθησης και διδασκαλίας.

Ολοκλήρωση Μελέτης.

Για την ολοκλήρωση της μελέτης της τελευταίας εβδομάδας και για να έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία Πιστοποίησης, ο/η επιμορφούμενος/η καλείται να λάβει μέρος σε μία άσκηση με ερωτήσεις κλειστού τύπου.

Πιστοποίηση

Για τη διαδικασία της Πιστοποίησης οι επιμορφούμενοι/ες λαμβάνουν σχετική ενημέρωση στο ιδρυματικό τους email, μόλις ολοκληρώσουν τη μελέτη του υλικού.

Στη συνέχεια, όσοι/ες επιθυμούν καλούνται να απαντήσουν το τεστ Πιστοποίησης, που περιλαμβάνει 15 ερωτήσεις και έχει διάρκεια 30 λεπτά.

Οι επιμορφούμενοι/ες που ολοκληρώνουν επιτυχώς την τελική διαδικασία Πιστοποίησης λαμβάνουν αυτόματα, μέσω του E-Class, Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης στον «Σχεδιασμό Μαθήματος και στα Στυλ Μάθησης και Διδασκαλίας σε Σχολές Μηχανικών».